Nelix BV, gevestigd aan Dunantstraat 8, 2132 RP Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.detop100.nl
Email = info @ nelix.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Nelix BV Hij/zij is te bereiken via info @ nelix.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken & bewaartermijn

Nelix BV ontvangt alleen contactgegevens doordat je gebruik maakt van ons “contactformulier” en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier. Deze gegevens worden binnen 30 dagen gedelete.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nelix.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nelix BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het ontvangen van vragen / suggesties & andere communicatie per email (of contactformulier)

Geautomatiseerde besluitvorming

Nelix BV neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nelix BV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nelix BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Nelix BV kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Nelix BV plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn.

Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op onze website.

De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren.

Google analytics cookies

Nelix BV maakt gebruik van google Analytics-cookies. Echter op een privacy-vriendelijke manier. Belangrijk om te weten:

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (ip-adres wordt deels afgedekt)
  • Wij hebbem “gegevens delen” heeft uitgezet binnen google analytics
  • Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Nelix BV plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

Nelix BV maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nelix BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nelix.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nelix BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nelix BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nelix.nl